dijous, 13 d’octubre del 2011

Publicació col·laborativa sobre comunicadors TIC

En aquesta activitat les TIC (Google doc, blog o wiki segons el cas) s’utilitzaran com eines de treball col·laboratiu
Es treballarà en petit grup (de 5-6 components) per aprofundir sobre un comunicador que tingui presència a la xarxa i que preferentment treballi temes TIC.
Per trobar aquest comunicador, l'estudiant pot partir del twitter del seu professor i mirar a quines persones segueix, quins temes treballen, quines eines utilitzen per publicar a la xarxa, si apareixen a altres mitjans,...
Caldrà que els estudiants cerquin i seleccionin informació sobre el tot el mencionat en el paràgraf anterior, discuteixin la idoneïtat de les fonts escollides utilitzant l'eina de treball col·laboratiu escollida.
Més enllà dels continguts treballats, que en general no formaran part del temari de les assignatures, es valorarà el treball col·laboratiu i l’ús de les eines i dels recursos, ja siguin lingüístics o tecnològics.
El grup realitzarà diverses aproximacions al comunicador escollit a partir de les eines i recursos que es vagin treballant a les assignatures del mòdul: el tema en imatges, seguiment del tema a través de la sindicació de continguts, presentació del tema amb documents de Google, Prezi... El treball realitzat pels grups es compartirà a la claase a travès del mitjà que cada professor indiqui.

Important. Com que la tasca és de mòdul, en el treball, caldrà que hi hagi, obligatòriament, un apartat on es valori el comunicador triat a partir dels continguts treballats a COED. Aquesta valoració és farà a l'igual que la resta del treball utilitzant algun dels recursos treballats a GTIC.

Temporització: Al llarg del mes de setembre es formaran els grups de treball i es presentaran els continguts bàsics relacionats amb la creació i edició de blogs (o wikis) i el treball col·laboratiu. A finals de setembre s'haurà d'haver triat el comunicador a treballar i entre octubre i novembre els grups aniran realitzant la tasca i col·laborant entre ells en el format triat. Algunes dde les feines fetes s'aniran comentant a classe. La darrera setmana de novembre o la primera de desembre (segons el calendari de cada grup) es realitzarà la mostra d’aprenentatges.

divendres, 9 de setembre del 2011

Document digital de seguiment de l’estudiant (DSE)


Presentació 

La narració continuada dels aprenentatges realitzats permetrà a l’estudiant prendre consciència dels processos personals associats a l’adquisició de competències i al tutor realitzar un guiatge en aquest procés.

La millora del nivell de domini de cada competència es pot donar a partir d’experiències molt diverses: llegir un llibre, veure una pel·lícula, visitar un museu, tenir una conversa... i també a partir de les activitats de seminari com les posades en comú, els debats, els exercicis i treballs, les estades de pràctiques o visites a centres educatius i d’altres activitats.

El DSE, realitzat en format de diari d’aprenentatge, facilitarà el diàleg amb el tutor de seminari o de pràctiques al voltant d’aquesta narració i complementarà, en cap cas substituint, les tutories individuals i les posades en comú portades a terme al seminari.

Orientacions d’ús 
 • El document es crearà emprant el servei Documents de Google i s’identificara amb el nom: DSE. Nom i cognoms (de l’estudiant) 
 • Caldrà compartir el document amb el tutor de seminari emprant la seva adreça de GMail 
 • En un primer apartat, a la part superior del document, es consignaran les dades següents: curs, semestre, grup, nom i cognoms del tutor i nom i cognoms de l’estudiant 
 • A continuació hi haurà la narració de l’estudiant, que es realitzarà en el DSE a partir de la següent estructura:
  • Descripció i reflexió sobre els aprenentatges realitzats i el nivell d’assoliment aconseguit 
  • Competències vinculades a l’activitat 
  • Enllaç (quan sigui possible: lectures, exercicis i treballs publicats en línia)
Aquesta estructura es repetirà per a cadascuna de les activitats.

El guiatge del tutor i les interaccions amb l’estudiant es realitzaran a partir del sistema de comentaris (Insereix - comenta) que es visualitzarà en forma de converses a la part dreta del document. En cada cas caldrà acordar amb el tutor/a la forma d’utilitzar el DSE i la freqüència d’ús òptima. Tant els tutor com l’estudiant podran realitzar el seguiment de les converses a partir de Documents de Google o dels missatges rebuts al GMail (cada comentari genera un missatge).

Exemple (el text que hi ha a continuació es pot copiar/enganxar al propi DSE)


Document de seguiment de l’estudiant (DSE)
Curs: Semestre: Grup: Tutor:
Estudiant:

_________________________
Activitat 1 (títol)

Descripció i reflexió sobre els aprenentatges realitzats i el nivell d’assoliment aconseguit:Competències vinculades:Enllaç:


_________________________
Activitat 2 (títol)

Descripció i reflexió sobre els aprenentatges realitzats i el nivell d’assoliment aconseguit:Competències vinculades:Enllaç:


_________________________
...

dimarts, 17 de maig del 2011

El compte de correu "institucional" sempre està ple?

Una solució a aquests problemes és configurar el correu de gmail per a que llegeixi i buidi tots els nostres comptes de correu i ens els mostri correctament etiquetats a la safata d'entrada de gmail. A més podem dira a gmail que envii correu a través dels diferents comptes que li configurem

Moltes persones tenen varis comptes de correu electrònic i han d'obrir diferents entorns per a poder-los consultar, la qual cosa reporta una perdua important de temps. A més el correu que aporta la institució en la que treballen o estudien o... acostuma a ser d'una grandària bastant reduïda i sempre s'ha d'anar buidant i s'ha de reenviar a un altre compte de correu per a poder-lo guardar.

Tot plegat es configura des de gmail i heu de coneixer l'adreça del vostre servidor de correu (el servidor pop) que per exemple el de Blanquerna seria mail,blanquerna.url.edu de fet la majoria segueixen la mateixa normativa: pop.+domini del servidor o també mail.+domini del servidor.

De fet el millor és mirar aquest tutorial:

(Si no veus bé el video el pots visualitzar directament a youtube en HD)

dimecres, 8 de setembre del 2010

Treball entorn del concepte/dimensió Identitat i Territori


L’activitat consisteix a preparar una exposició oral en grups de tres persones, de 5 minuts de durada sobre un aspecte/dimensió del concepte de Identitat/territori.

Si voleu podeu llegir:Les pautes de treball a: http://pers.blanquerna.url.edu/jordisimon/guiaterritori2011.pdf

El document d'avauluació a: http://pers.blanquerna.url.edu/jordisimon/avaluacioterritori2010.pdf


Dossier d’aprenentatge en format bloc

Treball individual


Des del mòdul, el dossier d’aprenentatge es considera una eina d’aprenentatge de gran valor ja que la seva correcta realització permet posar en pràctica tant aspectes de gestió de la informació com d’expressió escrita i digital.

Per a la realització del dossier s’emprarà un bloc d’accés obert, que es crearà emprant Blogger.

L’estudiant registrarà en diverses entrades, correctament redactades i classificades mitjançant etiquetes, els aprenentatges més significatius realitzats al llarg del semestre.

Les entrades han de referir-se, entre d'altres, als aspectes següents:
 • Exercicis de tipus pràctic realitzats a l'aula
 • Resums, comentaris o ampliació dels continguts del temari
 • Ressenyes i comentaris sobre espais i recursos web
 • Presentació de notícies d'actualitat referides a les TIC
 • Reflexions sobre el propi procés d'aprenentatge

Cal tenir especial cura en:
 • Expressar-se amb claredat i correcció formal
 • Emprar de forma coherent diversos recursos multimèdia (imatges, sons, vídeo)
 • Etiquetar correctament les entrades a fi de poder identificar amb facilitat els continguts de cada matèria i dels diversos temes
Es recomana que les entrades tinguin 3 parts (si s'escau pel tema):

 • Descripció, del tema, eina o estratègia treballada
 • Reflexió, al voltant de les implicacions o possibilitats del tema
 • Ampliació, a partir de la recerca i aprofundiment al voltant del tema
L’estudiant podrà fer servir el seu propi dossier d’aprenentatge en una part de l’examen del mòdul, en la qual tindrà accés a la Xarxa.


dissabte, 21 de novembre del 2009

Competències digitals específiques del mestre en relació a la tecnologia

Competència digital

Per viure plenament en societat al segle XXI cal que els nens i nenes, i també els adults, adquireixin diverses competències relacionades amb l'ús de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC). L'adquisició d'aquestes competències es planifica a les diverses etapes educatives i queda recollida als Currículums de l'educació infantil, l'educació primària, l'educació secundària obligatòria, de Batxillerat... El conjunt de competències relacionades amb el coneixement i ús de la tecnologia rep el nom de competència digital i el procés d'adquisició de les mateixes s'anomena alfabetització digital (i el seu desconeixement dóna lloc a l'analfabetisme digital).

A la Universitat, la competència digital facilita de diverses formes el procés d'ensenyament i aprenentatge. L'estudiant, amb el suport de les TIC, podrà gestionar millor la informació i comunicar-se amb els docents i amb altres estudiants per aprendre, treballar col·laborativament i transformar aquestes interacions en coneixement. Més tard, com a professional competent digitalment, trobarà en les TIC un mitjà facilitador en l'exercici de la seva professió.

Competència digital del mestre

En el cas dels Graus de Mestre, caldria afegir a la competència digital general competències específiques de caire didàctic que habilitin l'educador per emprar la tecnologia per ensenyar i per ajudar a aprendre.

A més, aquestes competències no són estàtiques, com tampoc ho és la tecnologia, així que per força la formació del mestre, com la d'altres professionals, demanarà una actualització continuada en el coneixement dels recursos tecnològics i de les seves potencialitats pedagògiques.

Documents de referència

Darrerament s'han publicat diversos documents que marquen les directrius sobre quines haurien de ser les competències TIC dels docents. Entre aquests, i per la seva rellevància i actualitat es podrien destacar dos:
 1. UNESCO's ICT Competency Standards for Teachers (Normes UNESCO sobre Competències en TIC per a Docents)
 2. National Educational Technology Standards for Students i el National Educational Technology Standards for Teachers (Normes Nacionals (EEUU) sobre Tecnologia Educativa per a Docents i Normes Nacionals (EEUU) sobre Tecnologia Educativa per a Estudiants) publicats per la International Society for Technology in Education (ISTE)
1. Normes UNESCO

En el document de la UNESCO es descriuen tres nivells d'aprofundiment que haurien d'adquirir els docents pel que fa a l'ús de la tecnologia:
 • Nocions bàsiques de tecnologia
  Els docents han de conèixer el funcionament bàsic del 'maquinari' i del 'programari', així com les aplicacions d'activitat, un navegador, un programa de comunicacions, un programa de presentació i aplicacions de gestió.
  Els docents han de ser capaços d'utilitzar la tecnologia durant les activitats amb el conjunt de la classe, amb petits grups i amb alumnes sols. A més, han de garantir un accés equitatiu a la utilització de la tecnologia.
  Els docents han de posseir les competències i coneixements tecnològics dels recursos web que calen per utilitzar la tecnologia, a fi d'adquirir coneixements complementaris sobre les disciplines i la pedagogia que contribueixin al seu propi perfeccionament professional.
 • Aprofundiment de coneixements
  Els docents han de conèixer tota una sèrie d'aplicacions i instruments específics i han de ser capaços d'utilitzar-los amb flexibilitat en diferents situacions basades en problemes i projectes.
  Els docents han de ser capaços d'utilitzar xarxes de recursos per ajudar als estudiants a col·laborar, accedir a la informació i comunicar amb experts externs, a fi d'analitzar i resoldre els problemes que s'hagin escollit.
  Els docents també hauran de saber utilitzar les TIC per crear i supervisar els plans de projectes dels estudiants de grups d'estudiants o d'estudiants sols. Els docents han de ser capaços de crear contextos d'aprenentatge flexibles en les aules. En aquests contextos, han de ser capaços d'integrar les activitats centrades en l'alumne i aplicar la tecnologia amb flexibilitat, a fi d'abonar la col·laboració.
  Els docents han de posseir competències i coneixements per crear projectes complexos i vetllar per la seva gestió, per col·laborar amb altres docents i per utilitzar xarxes amb vista a accedir a la informació, als seus col·legues i a experts externs, a fi d'abonar la seva pròpia formació professional.
 • Creació de coneixements
  Els docents han de ser capaços de concebre comunitats del coneixement basades en les TIC, i també han de saber utilitzar aquestes tecnologies per fomentar les competències dels estudiants en matèria de creació de coneixements, així com el seu aprenentatge permanent i reflexiu.
  Els docents han de ser capaços de desenvolupar un paper de lideratge en la formació dels seus col·legues, així com en l'elaboració i aplicació d'una concepció de la seva escola com comunitat basada en la innovació i l'aprenentatge permanent, enriquits per les TIC.
  Els docents han de tenir la capacitat necessària i mostrar la inclinació adequada per experimentar, aprendre contínuament i utilitzar les TIC amb vista a crear comunitats professionals del coneixement.
2. Normes de la ISTE

La ISTE ha publicat dos documents que recullen respectivament les competències que haurien de tenir els docents i les dels estudiants:

 • Normes Nacionals sobre Tecnologia Educativa per a Docents. Segons aquestes normes els docents haurien de ser competents en:
 • Inspirar i facilitar l'aprenentatge i la creativitat dels estudiants
 • Planificar i dissenyar experiències d'aprenentatge i avaluació incorporant instruments contemporanis
 • Mostrar coneixements, habilitats i estratègies de treball innovadores i centrades en la societat digital
 • Promoure la ciutadania digital i la responsabilitat
 • Millorar la pròpia pràctica professional i la capacitat de lideratge
 • Normes Nacionals sobre Tecnologia Educativa per a Estudiants
 • Creativitat i innovació
 • Comunicació i col·laboració
 • Investigació i fluïdesa en l'ús de la informació
 • Pensament crític, resolució de problemes i presa de decisions
 • Ciutadania digital
 • Funcionament de la tecnologia i conceptes
Recursos

dijous, 19 de novembre del 2009

Blogs i educació

Conferència de l'Anna Perez a l'auditori de la FPCEE Blanquerna sobre l'ús dels blogs a l'escola (12/11/2008):
Publica un missatge