dilluns, 5 d’octubre de 2009

Treball col·laboratiu: documents de Google

Organització del treball en grup

Els treballs en petit grup es poden organitzar de diverses formes: la més simple (i malauradament la més freqüent) comporta fragmentar el treball o la tasca a realitzar en parts i repartir aquestes entre els components del grup. El resultat final és, en aquests casos, un sumatori de les diverses aportacions fetes pels components del grup.

Emprar aquesta estratègia comporta diversos problemes com ara que: l'estudiant només arriba a tenir una visió parcial del tema, no hi ha gaire interaccions ni enriquiment mutu entre els components del grup, el resultat final no és homogeni pel que fa al nivell d'aprofundiment aconseguit, l'estil o els aspectes formals... En general, un cop acabat el treball ens queda un cert sentiment d'insatisfacció, la sensació que es podria haver aprés més.

En un treball realitzat de forma col·laborativa, en canvi, hi ha constants interaccions entre els component del grup: es valoren els possibles enfocaments, s'aporten dades, idees, reflexions i experiències, es prenen decisions, s'elaboren i revisen documents de forma conjunta, hi ha una exigència mútua entre el components del grup. La sensació que ens queda és d'enriquiment personal, d'aprenentatge compartit.

Així doncs, tenim diverses opcions organitzatives, les dues citades (la sumativa i la col·laborativa) i d'altres que es situen entre elles. Per a cadascuna de les opcions haurem de disposar de recursos que ens facilitin el treball del grup.

Treball col·laboratiu amb el suport de les TIC

Les TIC poden facilitar les interaccions entre els components del grup, l'intercanvi d'idees i reflexions pròpies del treball col·laboratiu. També ens poden ajudar en la creació dels documents que seran compartits per tots els components del grup i finalment, si cal, es publicaran a la Xarxa.

Entre d'altres possibilitats podríem emprar els Documents de Google, un servei gratuït que permet crear en línia, compartir i publicar diversos tipus de documents: de text, presentacions, fulls de càlcul i formularis.

Exercicis pràctics a realitzar en petit grup a classe
  1. Crear i compartir un document de text. Un dels components del grup crearà un document de text que posteriorment compartirà amb els altres membres del grup. A continuació cadascú obrirà el document compartit (per veure'l i poder obrir-lo entrarem als documents de Google o bé si ja els teníem oberts actualitzarem la finestra -amb la tecla F5-). Comprovarem que tothom pot editar el mateix document en línia simultàniament i que en el moment que s'actualitza la finestra del navegador apareixen els fragments escrits pels companys. Podríem emprar aquest document per posar-nos d'acord sobre els apartats que hauria de tenir un treball sobre un determinat tema. Per exemple "els ordinadors portàtils i els llibres digitals a les aules". Si s'escau podeu compartir el document amb el professor de l'assignatura per tal que ell pugui fer el seguiment.
  2. Crear una presentació, compartir-la i emprar-la com una eina de comunicació. Crearem i compartirem amb els membres del grup una presentació que podria ser d'utilitat per explicar i treballar a classe el tema de l'exercici anterior "els ordinadors portàtils i els llibres digitals a les aules". En diverses diapositives mostrarem una portada, un esquema amb els apartats que exposarem, imatges, vídeos i explicacions sintètiques amb els continguts més rellevants... Desarem i publicarem la presentació. Iniciarem la presentació i simularem l'exposició a classe. Farem que un dels components del grup prengui el control de la presentació, dos companys més participaran "virtualment" fent servir el quadre de diàleg de la dreta de la finestra i els altres faran d'espectadors "presencials".
  3. Crear un full de càlcul i un formulari. Tot i que la finalitat principal dels fulls de càlcul és la de recollir dades numèriques i posteriorment fer càlculs i gràfiques a partir d'aquestes dades, el fulls de càlcul de Google també es poden emprar per recollir informació a través de formularis. En aquest exercici es proposa crear un full de càlcul i des d'ell crear un formulari. En aquest formulari plantejarem tres qüestions referides a la presentació feta a l'exercici 2. Desarem i publicarem el formulari (opció Ves al formulari actiu), enviarem l'adreça del formulari a tots els components del grup i respondrem a les tres qüestions. Observarem com les respostes van quedant recollides en el full. Per acabar publicarem el full de càlcul.
Pràctica a realitzar fora de classe de forma individual

Individualment cal crear una entrada del dossier d'aprenetatge per explicar el desenvolupament de la pràctica. En aquesta entrada caldrà que hi hagi una part descriptiva (el que ha fet el grup), una reflexió sobre el treball col·laboratiu amb els documents de Google i finalment els enllaços que permetin accedir als documents elaborat en grup (text, presentació, formulari i full de càlcul).

Recursos


Veure el vídeo en català a DotSub

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada